T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 12/06/2018

HASTA HAKLARI

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; 

1. Hizmetten genel olarak faydalanma Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma, 

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma, 

3. Bilgilendirme Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme, 

4. Kuruluşu seçme ve değiştirme Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, 

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme, 

6. Bilgi İsteme Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme, 

7. Mahremiyet Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,

8. Rıza ve İzin Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma, 

9. Reddetme ve durdurma Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme,

10. Güvenlik Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, 

11. Dini vecibelerini yerine getirebilme Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme, 

12. Saygınlık görme Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti alma, 

13. Rahatlık Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma, 

14. Ziyaret Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme, 

15. Refakatçi bulundurma Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme, 

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma, 

17. Sürekli hizmet Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanma, 

18.Düşüncelerini Belirtme Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme, 

HAKKI VARDIR. 

HASTA SORUMLULUKLARI 

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme, 

b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme, 

c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma, 

ç) Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirme, 

d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama, 

f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.